SLOVENSKA KULTURA NA NIZOZEMSKEM

AUTONOOM CENTRUM 2B, EINDHOVEN, NIZOZEMSKA / THE NETHERLANDS
02.11.1990 – 04.11.1990