NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA/NOB U DELIMA LIKOVNIH UMETNIKA JUGOSLAVIJE 1960-1961

GALERIJA DOMA JNA, BEOGRAD, JUGOSLAVIJA /YUGOSLAVIA
1961 – 1961
[katalog]