COLLAGE EUROPA 2004

INŠTITUT NIZOZEMSKIH ARHITEKTO, ROTTERDAM, NIZOZEMSKA /NETHERLANDS
2004 – 02.01.2005